#KVKK VERBİS DANIŞMANLIKKİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU KVKK VERBİS SÜREÇ DANIŞMANLIK HİZMETİ

 Güncelleme : DİKKAT KVKK VERBİS KAYIT SON BAŞVURU SÜRESİ  31/12/2021 

6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi bilanço büyüklüğü 25 milyon ve yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan şirketlere ayrıca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine “VERBİS” sistemine kayıt ve veri envanteri çıkarmak gibi ilave yükümlülük getirilmiştir.

6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği;

1-Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço ( ciro değil ) toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,

2-Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2021 tarihine,

kadar uzatılmıştır

 (*) Yıllık Çalışan Sayısı: Yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7 sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan prim ve muhtasar beyannamede bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın yıl içerisinde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Buna göre, bir veri sorumlusunun 2022 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden en az 7 sinde çalışan sayısının 50 den çok olması halinde kayıt yükümlülüğünün 30.09.2022 tarihine kadar yerine getirmesi gerekmektedir.

(*) Yıllık Mali Bilanço Toplamı: Kurul kararlarında yer alan yıllık mali bilanço toplamının hesaplanması için öncelikle tamamlanmış bir yıl olması ve bu tamamlanmış yıl içerisinde veri sorumlusu tarafından yetkili kamu kurumuna yıllık olarak verilmekte olan gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki mali tablolarda “aktif ” ya da “pasif ” bölümde yer alan toplam rakamın esas alınması gerekmektedir.

(*) Özel nitelikli kişisel veri: Spor Salonları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri, Poliklinikler, Diyetisyenler vb. Kişilerin Sağlık verilerini kayıt altına alan işletmeler.

Bu durumda veri sorumlusunun 2021 yılı  gelir veya kurumlar vergisi beyanname ekindeki bilançosunda yer alan “aktif ” ya da “pasif ” tutarının 25 milyon TL ve üstü olması halinde  kayıt yükümlülüğünün 31.12.2021 tarihine kadar yerine getirmesi zorunludur.

Mirata Danışmanlık olarak Firmanızda / İşyerinizde Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik Danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

-Verbis sistem başvurusu

-Kişisel veri sorumlusu belirlemek, (verbis sisteminde belirtilen)

-Kişisel veri Kurulu oluşturmak,

-Kişisel veri politikaları oluşturmak,

-Kişisel veri Açık Rıza ve Aydınlatma Metni oluşturmak,

-Kişisel veri envanteri oluşturmak,

-Kişisel verilerle ilgili SAHA risk Analizi yapmak,

-Kişisel veri toplama yöntemlerini belirlemek,

-Kişisel veri işleme yöntemlerini belirlemek,

-Kişisel veri saklama yöntemlerini belirlemek,

-Kişisel veri paylaşma yöntemlerini belirlemek,

-Kişisel veri güvenliğini sağlama yöntemlerini belirlemek,

-Kişisel veri imha yöntemlerini belirlemek,

-Kişisel verilerle ilgili şikâyetlerin ele alınma yöntemlerini belirlemek ve Politikasını oluşturmak,

-Aktif ve yeni işe alınacak personelden alınmak üzere açık rıza metni oluşturmak.

-En son işlem Verbis sistem veri girişlerini yapmak.


Kanuni Zorunluluk 31.12.2021 tarihinde son olmasına rağmen istenildiği zaman sisteme kayıt yapılmaktadır. KVKK Verbis süreci kayıt ve iç sistem kuruluşu için bizim ile irtibata geçebilirsiniz.


Örnek Çalışmalar;